چرا کالا به کالا

شاید بهترین راه برای شرح خدمات این مجموعه ارجاع به نام کاال به کاال باشد. کاال به کاال، استارت آپی فعال در زمینه مبادله مستقیم کاال به کاال است و کاربران به سادگی و کامال رایگان میتوانند اجناسی که به آنها نیاز ندارند و یا چیز دیگری به جای آن میخواهند را به مبادله بگذارند و تنها در ازای آن کاالی م عادل و یا کاال به عالوه وجه نقد مبادله کنند. تهاتر هسته مرکزی این استارت آپ است و تمامی خدمات آن به جز تعدادی محدود رایگان هستند.